Soru: nej-paro'nun mandarin çince sözleri lazım.thanks in advance :3​

Cevaplar 1

Cevap:

Cevap:

Al kanka

#umxt

Açıklama:

哇,哇,你好,你在電話裡騷擾我嗎,你好? 當我把頭埋在水里時,你沒有給我太多消息 無論有沒有朋友,我都會遠離邪惡和言語而建立自己的生活 我跨過階段(哦-哦-哦),我的美麗讓我失望 我必須比其他人更警惕你嗎? 你的心想要我,但你不告訴我事情 你不告訴我的事情,哦,哦,哦 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 我不是問你,我已經過了年齡,我可以成為你的美麗 我不要你的同理心,親愛的,我不要最低限度 讓我成為你的盟友,即使生活把你搞砸了 給我時間,我會解決的 在一起更好,你和我,它是火,但跟隨你,它是危險的(eh) 我找不到更好的,他們告訴我你不是認真的,不要帶我去玩遊戲 我必須比其他人更警惕你嗎? 你的心想要我,但你不告訴我事情 你不告訴我的事情,哦,哦,哦 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 你好?你好?你好? قلبي، قلبي، 我變成了帕羅,帕羅,帕羅 愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛吃愛吃 愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛吃愛吃 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛吃愛吃 愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛愛吃愛吃 哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎

Wa, wa, nǐ hǎo, nǐ zài diànhuà lǐ sāorǎo wǒ ma, nǐ hǎo? Dāng wǒ bǎtóu mái zài shuǐ lǐ shí, nǐ méiyǒu gěi wǒ tài duō xiāoxī wúlùn yǒu méiyǒu péngyǒu, wǒ dūhuì yuǎnlí xié'è hé yányǔ ér jiànlì zìjǐ de shēnghuó wǒ kuàguò jiēduàn (ó-ó-ó), wǒ dì měilì ràng wǒ shīwàng wǒ bìxū bǐ qítā rén gèng jǐngtì nǐ ma? Nǐ de xīn xiǎng yào wǒ, dàn nǐ bù gàosù wǒ shìqíng nǐ bù gàosù wǒ de shìqíng, ó, ó, ó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó wǒ bùshì wèn nǐ, wǒ yǐ jīngguòle niánlíng, wǒ kěyǐ chéngwéi nǐ dì měilì wǒ bùyào nǐ de tóng lǐ xīn, qīn'ài de, wǒ bùyào zuìdī xiàndù ràng wǒ chéngwéi nǐ de méngyǒu, jíshǐ shēnghuó bǎ nǐ gǎo zále gěi wǒ shíjiān, wǒ huì jiějué de zài yīqǐ gēng hǎo, nǐ hé wǒ, tā shì huǒ, dàn gēnsuí nǐ, tā shì wéixiǎn de (eh) wǒ zhǎo bù dào gèng hǎo de, tāmen gàosù wǒ nǐ bùshì rènzhēn de, bùyào dài wǒ qù wán yóuxì wǒ bìxū bǐ qítā rén gèng jǐngtì nǐ ma? Nǐ de xīn xiǎng yào wǒ, dàn nǐ bù gàosù wǒ shìqíng nǐ bù gàosù wǒ de shìqíng, ó, ó, ó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Nǐ hǎo? Qlby, qlby, wǒ biànchéngle pà luó, pà luó, pà luó ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài chī ài chī ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài chī ài chī āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài chī ài chī ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài ài chī ài chī āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi āi

Cevabı biliyor musunuz? Buraya ekleyin!

Cevabı bulamıyor musunuz?

Google ile giriş yap

veya

Şifrenizi mi unuttunuz?

Hesabım yok ve şunu yapmak istiyorum: Kayıt ol

Bir dil veya bölge seçin
How much to ban the user?
1 hour 1 day 100 years